Polityka Prywatności

 

25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (określane jako ‚RODO’ lub ‚Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’).

Spełniając obowiązek nałożony na nas ww dyrektywą pragniemy poinformować Państwa jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach będzie się to odbywało.

Administratorem danych osobowych jest Brand View Designs Ltd, Suite 14, Central Chambers, The Broadway, London, England, W5 2NR, email: office@viewdesigns.co.uk

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach

 1. realizacji zamówień,
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych
 3. analitycznych i statystycznych (w tym profilowania)
 4. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 5. przechowywania danych dla celów archiwalnych, podatkowych i rachunkowych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Brand View Designs Ltd może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym firme w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Brand View Designs Ltd może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz według wymogów wynikających z właściwych ustaw.

Państwa danych nie będziemy sprzedawać osobom trzecim.

Państwa dane mogą zostać udostępnione naszym firmom współpracującym tylko w zakresie niezbędnym do realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsletterów, wydruków i adresowania materiałów reklamowych, modyfikacji systemu informatycznego, urzędom na podstawie odrębnych ustaw,  itp.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 

Privacy Policy

 
On 25th May 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR), which changes the law relating to the protection of Personal Data, comes into effect. The new Regulation is designed to ensure that every company which uses Personal Data does so with the utmost care in order to protect the information held, and that every person whose data is processed knows exactly what legal rights they have. In our Privacy Notice you will find a description of the way we use your Personal Data, the legal basis upon which we process it, and the legal rights which you have.
Your personal data is administered byBrand View Designs Ltd, Suite 14, Central Chambers, The Broadway, London, England, W5 2NR, email: office@viewdesigns.co.uk

You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was made on the basis of consent before its withdrawal.

 

Your personal data will be processed for purposes:

 1. Processing and fulfilment of your order,
 2. Conducting direct marketing,
 3. Sending commercial information
 4. Analytical and statistical (including profiling)
 5. Debt collection; conducting court, arbitration and mediation proceedings
 6. Storing data for archival, tax and accounting purposes as well as ensuring accountability (demonstrating compliance with our obligations under the law).

 

Brand View Designs Ltd may share your personal data with entities supporting the company in the provision of electronic services, i.e. one that provides payment services, performs consulting or auditing services. Brand View Designs Ltd may transfer your personal data to public authorities fighting against fraud and abuse.

You have the right to access your data and subject to the law, the right to rectify, delete and limit processing.

The data will be stored for a period of time necessary to achieve the aforementioned goals and in accordance with the requirements of relevant laws.

We will not sell your data to third parties.

Your data may be made available to our cooperating companies only to the extent necessary to carry out the company’s activities, including courier shipments, newsletter mailings, printouts and addressing of advertising materials, modifications to the IT system, offices based on separate laws, etc.

Providing data is voluntary, but necessary to achieve the goals for which they were collected.